Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej

Polityka Prywatności

Zasady współpracy opartej o zaufanie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO) – AKTUALIZACJA – 21.02.2019r.

W trosce o prawa i wolność osób korzystających z usług i/lub produktów Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej Agnieszka Kaźmierczak, kierujemy się zasadami Polityki Prywatności.

Administratorem* danych osobowych, ZAWSZE, przekazanych dobrowolnie, jest: Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej Agnieszka Kaźmierczak, z siedzibą na ul. Długiej 25a/37 w Murowanej Goślinie (62-095), o numerze NIP 5951015127. Nie są Państwo zobowiązani do podania tychże danych, jednakże brak ich podania będzie skutkował niemożnością nawiązania konwersacji / realizacji usługi / zawarcia umowy / współpracy.

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji Polityki Prywatności. Każdą osobę przekazującą dane osobowe, obowiązuje, aktualna Polityka Prywatności, znajdująca się na stronie internetowej uslyszecbyzrozumiec.pl

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.

W sprawach ochrony swoich danych osobowych oraz praw, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: agnieszka.pracowniakomunikacji@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby: ul. Długa 25a/37, 62-095 Murowana Goślina

Osoby podające swoje dane mają prawo do:

– wglądu, sprostowania, usunięcia swoich swoich danych osobowych

– ograniczenia ich przetwarzania

– wniesienia sprzeciwu

– przeniesienia danych (jeżeli to jest możliwe)

– prawa do bycia zapomnianym (jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne)

W razie naruszeń ze strony Administratora co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Dane osobowe nie są przez nas profilowane, ani przetwarzane poza obszar EOG.

Administrator korzysta z usług, zaufanych podmiotów trzecich, niezbędnych do prawidłowego wykonania zleconej usługi. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy. Gwarantuje poufność, wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Kontakt drogą elektroniczną.
Kontaktując się z nami, za pośrednictwem poczty elektronicznej, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, w celu zainicjowania kontaktu / uzyskania odpowiedzi / potwierdzenia terminu/ i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady regulaminu danego serwisu poczty elektronicznej.

Serwisy społecznościowe.
Administrator umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych poprzez udostępnianie treści na profilu społecznościowym Facebook oraz subskrypcję profilu społecznościowego Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej. Wszelkie działanie fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka. Wszelkie informacje zawarte na Pani/a profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Administrator zawiaduje danymi tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji w ramach prowadzonej działalności oraz treści udostępnionych.

Blog.
Dane osobowe przekazane Administratorowi przez Panią/a, w ramach formularza dodawania komentarzy, przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, do umieszczenia komentarza. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit.f RODO). Dane te będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniała Strona internetowa lub do usunięcia komentarza przez jego autora.

* Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Administrator –  Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej Agnieszka Kaźmierczak, ul. Długa 25a/37, 62-095 Murowana Goślina, NIP – 595 101 51 27
  2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem „uslyszecbyzrozumiec.pl”
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE