Polityka Prywatności

Zasady współpracy opartej o zaufanie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES  
- AKTUALIZACJA - 15.02.2024r.

W trosce o prawa i wolność osób korzystających z usług i/lub produktów Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej Agnieszka Kaźmierczak, kierujemy się niżej opisanymi zasadami Polityki Prywatności i Plików cookies. Korzystanie z bloga i strony internetowej https://uslyszecbyzrozumiec.pl oznacza akceptację poniższych warunków.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem* danych osobowych ZAWSZE, przekazanych dobrowolnie, jest: Agnieszka Kaźmierczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej Agnieszka Kaźmierczak, z siedzibą na ul. Długiej 25a/37 w Murowanej Goślinie (62-095), o numerze NIP 5951015127 oraz REGON 300642717.
 2. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, jednakże brak ich podania będzie skutkował niemożnością nawiązania konwersacji / realizacji usługi / zawarcia umowy / współpracy.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji Polityki Prywatności i Plików cookies. Każdą osobę przekazującą dane osobowe, obowiązuje, aktualna Polityka Prywatności i Plików cookies znajdująca się na Stronie* https://uslyszecbyzrozumiec.pl
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, z zachowaniem okresów wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe są chronione przez zastosowanie bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji SSL.
 6. W sprawach ochrony swoich danych osobowych oraz praw, proszę kontaktować się pisząc na adres e-mail: kontakt@uslyszecbyzrozumiec.pl lub pisemnie na adres siedziby: ul. Długa 25a/37, 62-095 Murowana Goślina.

§ 2

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator* –  Agnieszka Kaźmierczak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Usłyszeć, by Zrozumieć Autyzm – pracownia komunikacji empatycznej Agnieszka Kaźmierczak, ul. Długa 25a/37, 62-095 Murowana Goślina, NIP – 595 101 51 27 oraz REGON 300642717.
 2. Strona*  – strona internetowa i blog dostępny pod adresem „https://uslyszecbyzrozumiec.pl
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 4. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie internetowej i korzystający z niej.
 5. Kanał YouTube – profil społecznościowy o nazwie: „Usłyszeć by Zrozumieć” administrowany przez Agnieszkę Kaźmierczak na platformie YouTube.
 6. Profil osobisty w serwisie społecznościowym – profil pod nazwą Aga Kaźmierczak na ogólnodostępnych platformach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn.
 7. Newsletter – bezpłatna usługa pod nazwą: „List dający wybór”, oraz „Psychoterapeuto Systemowy To Dla Ciebie” świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika, polegająca na przesyłaniu listów elektronicznych inspirujących oraz informujących o wydarzeniach, usługach i produktach w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub polecanych przez Administratora.

§ 3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie.
 3. Użytkownik podający swoje dane osobowe ma prawo do:
  -> wglądu, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych
  -> ograniczenia ich przetwarzania
  -> wniesienia sprzeciwu
  -> przeniesienia danych (jeżeli to jest możliwe)
  -> prawa do bycia zapomnianym (jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne).
 4. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności formularza zapisu na wydarzenia i/lub Newsletter.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 6. Kontaktując się z Administratorem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, w celu zainicjowania kontaktu / uzyskania odpowiedzi / potwierdzenia terminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady regulaminu danego serwisu poczty elektronicznej.
 7. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem komunikatora umożliwiającego wideo rozmowę, podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne, w celu zainicjowania kontaktu / uzyskania odpowiedzi / potwierdzenia terminu i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady regulaminu danego dostawcy zdalnej komunikacji.
 8. Dane osobowe nie są przez Administratora profilowane.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane poza obszar EOG. A jeśli do takiej sytuacji dojdzie, to jedynie wobec odbiorców, którzy gwarantują należyty poziom ochrony danych osobowych wymagany przepisami prawa Unii Europejskiej.
 10. Dane osobowe mogą być przez Administratora przekazane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami na ich żądanie po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania tych danych.
 11. Administrator korzysta z usług, zaufanych podmiotów trzecich, niezbędnych do prawidłowego wykonania zleconej usługi. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy. Gwarantuje poufność, wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 12. W razie naruszeń ze strony Administratora co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

§ 4

GROMADZONE INFORMACJE

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 2. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na urządzeniu Użytkownika, wyraża on za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu odbiorczym.
 3. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 4. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub przez skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści oraz subskrypcja profili osobistych w serwisach społecznościowych Facebook i LinkedIn oraz kanału na YouTube. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies Administratorów tych serwisów.
 6. Administrator korzysta z automatycznego systemu mailingowego, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies Administratorów tego serwisu.
 7. Administrator udostępnia linki do polecanych stron www, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies Administratorów tych serwisów.
 8. Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami  Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5

SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I NEWSLETTER

 1. Administrator umożliwia korzystanie z funkcji społecznościowych poprzez połączenie z profilami osobistymi na platformach społecznościowych Facebook i LinkedIn oraz z kanałem na YouTube, poprzez udostępnianie na nich treści. Wszelkie działania są zgodne z wymogami, które zawierają regulaminy wymienionych platform społecznościowych. Wszelkie informacje zawarte przez Użytkownika na profilach osobistych i na Kanale YouTube oraz aktywności wynikające z ich użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Administratorów serwisów społecznościowych. Administrator zawiaduje danymi tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na pytania, komentowania wpisów oraz komunikacji w ramach prowadzonej działalności i treści udostępnionych.
 2. Administrator świadczy bezpłatną usługę Newsletter –  pod nazwą: „ List dający wybór” oraz „Psychoterapeuto Systemowy To Dla Ciebie”. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną na podstawie zgody Użytkownika i polega na przesyłaniu listów elektronicznych inspirujących oraz informujących o wydarzeniach, usługach i produktach w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, np. promocji produktów i usług własnych lub polecanych przez Administratora. Dane jakimi są, imię oraz adres e-mail Użytkownika, przetwarzane są przez okres realizacji usługi Newsletter lub do czasu rezygnacji z niej, złożonej przez Użytkownika. Użytkownik, w każdej chwili, może dokonać rezygnacji z usługi Newsletter, jak również dokonać sprostowania swoich danych. W przypadku zaniechania przez Użytkownika wszelkiej aktywności przez minimum rok od aktywowania usługi Newsletter lub od ostatniej przeczytanej przez Niego wiadomości e-mail, dane Użytkownika zostaną przez Administratora usunięte z systemu wysyłki Newslettera, bez generowania w tej sprawie spersonalizowanej do Użytkownika wiadomości.